Viridaeplantae Subkingdom

green plants
Kingdom
Plantae
144,117
Subkingdom
Viridaeplantae
141,532
Infrakingdom
Chlorophyta (green algae)
2,362
Streptophyta (land plants)
139,168